Bevkov Trg

10


Nel 1948, a qual­che me­se di di­stan­za dal­la crea­zio­ne del nuo­vo con­fi­ne, fu­ro­no po­ste le fon­da­men­ta del­la cit­tà di No­va Go­ri­ca, che si an­da­va al­lo­ra for­man­do sul­la ba­se di una de­ci­sio­ne po­li­ti­ca. No­va Go­ri­ca sor­se sul­l'a­rea del vec­chio ci­mi­te­ro di Go­ri­zia, ca­du­to or­mai in di­su­so. Il pri­mo pro­get­to del­la cit­tà so­cia­li­sta, che avreb­be do­vu­to “bril­la­re” fin ol­tre con­fi­ne, fu idea­to dal­l'ar­chi­tet­to Ed­vard Ra­v­ni­kar in ba­se al­la con­ce­zio­ne ur­ba­ni­sti­ca di Le Cor­bu­sier. La co­stru­zio­ne fu pia­ni­fi­ca­ta già nel cor­so del 1947 e nel 1948 ven­ne con­ce­pi­ta la ver­sio­ne de­fi­ni­ti­va del pro­get­to. Ra­v­ni­kar die­de a No­va Go­ri­ca la for­ma di una cit­tà giar­di­no, com­po­sta da quar­tie­ri a sco­po abi­ta­ti­vo, com­mer­cia­le, am­mi­ni­stra­ti­vo, pro­dut­ti­vo, che era­no tra lo­ro net­ta­men­te se­pa­ra­ti; di­vi­se an­che le aree de­sti­na­te al traf­fi­co da quel­le pe­do­na­li. La den­si­tà del­le su­per­fi­ci edi­fi­ca­te do­ve­va es­se­re esi­gua, la cit­tà avreb­be do­vu­to rac­chiu­de­re am­pie zo­ne di ver­de, mol­ti par­chi e al­be­ri. Bel­gra­do ne vo­le­va fa­re un esem­pio del fio­ren­te svi­lup­po so­cia­li­sta, in mo­do che po­tes­se con­cor­re­re con la vec­chia Go­ri­zia. Il cen­tro del­la nuo­va cit­tà fu co­strui­to da bri­ga­te gio­va­ni­li pro­ve­nien­ti da tut­ti i ter­ri­to­rio del­l'ex Ju­go­sla­via. Per pri­mi fu­ro­no edi­fi­ca­ti i co­sid­det­ti “bloc­chi rus­si”, co­sti­tui­ti da sei edi­fi­ci abi­ta­ti­vi si­tua­ti lun­go la via prin­ci­pa­le, e l'e­di­fi­cio del con­si­glio po­po­la­re di­stret­tua­le (og­gi se­de del mu­ni­ci­pio), co­strui­to nel 1953 dal­l'ar­chi­tet­to Vin­ko Glanz. Do­po la fir­ma del­l'ac­cor­do per gli scam­bi lo­ca­li av­ve­nu­ta a Go­ri­zia nel 1955 e in se­gui­to al­l'ac­cor­do di re­go­la­zio­ne del traf­fi­co con­fi­na­rio si­gla­to quel­lo stes­so an­no a Udi­ne, No­va Go­ri­ca co­nob­be uno svi­lup­po più ve­lo­ce. Il pro­get­to di cit­tà aper­ta idea­to da Ra­v­ni­kar ven­ne rea­liz­za­to sol­tan­to nel­la fa­se ini­zia­le dei la­vo­ri lun­go le due vie prin­ci­pa­li, la più lun­ga del­le qua­li, la Er­javčeva uli­ca, esi­ste­va già in pas­sa­to, men­tre la tra­sver­sa­le Ki­dričeva uli­ca era di nuo­va crea­zio­ne. Più tar­di, con il con­tri­bu­to di nuo­vi pia­ni­fi­ca­to­ri e la ri­du­zio­ne dei mez­zi fi­nan­zia­ri a di­spo­si­zio­ne, si af­fer­ma­ro­no pro­get­ti di­ver­si, che giun­se­ro fi­no al­la co­stru­zio­ne del com­ples­so di ca­seg­gia­ti sul­la Grad­ni­ko­va uli­ca, la co­sid­det­ta mu­ra­glia ci­ne­se.

Bevkov Trg

10


Le­ta 1948, ne­kaj me­se­cev po na­stan­ku no­ve me­je, je bil po­sta­vl­jen te­me­lj No­ve Go­ri­ce: me­sto je te­daj na­sta­ja­lo iz po­li­tičnih raz­lo­gov. No­va Go­ri­ca je na­sta­la na ob­močju pred tem opuščene­ga sta­re­ga go­riške­ga po­ko­pa­lišča. Pr­vi pro­jekt so­cia­li­stične­ga me­sta, ki naj bi »si­ja­lo« čez me­jo, je na­stal po za­sno­vi arhi­tek­ta Ed­var­da Ra­v­ni­ka­r­ja in je po­nu­jal Le Cor­bu­sie­r­je­vo za­sno­vo ur­ba­ne­ga pro­sto­ra. Grad­n­jo so začeli načrto­va­ti že sre­di 1947 končno ver­zi­ja pa je na­sta­la le­ta 1948. No­vo Go­ri­co je Ra­v­ni­kar obli­ko­val kot vrt­no me­sto z ja­sno ločeni­mi sta­no­va­n­j­ski­mi, po­slo­v­ni­mi, upra­v­ni­mi, proiz­vod­ni­mi in dru­gi­mi četrt­mi; ločil je tu­di ob­močja na­me­n­je­na mo­tor­ne­mu pro­me­tu in pešcem. Go­sto­ta po­zi­da­nih po­vršin naj bi bi­la ma­jh­na, v me­stu naj bi bi­lo ve­li­ko ze­le­nic, par­kov in dre­v­ja. V Beo­gra­du so si žele­li, da bi to me­sto po­sta­lo zgled uspešne­ga so­cia­li­stične­ga raz­vo­ja in ta­ko kon­ku­ri­ra­lo sta­ri Go­ri­ci. No­vo mest­no sre­dišče so gra­di­le mla­din­ske bri­ga­de s ce­lot­ne ne­k­da­n­je Ju­go­sla­vi­je. Pr­ve zgra­je­ne sta­v­be so bi­li t. i. »ru­ski blo­ki«, šest sta­no­va­n­j­skih zgradb vz­dolž ma­gi­stral­ne ce­ste in zgrad­ba za po­tre­be OLO (okra­j­ne­ga ljud­ske­ga od­bo­ra, da­nes mest­ne hiše), ki jo je le­ta 1953 zgra­dil arhi­tekt Vin­ko Glanz. Po go­riškem spo­ra­zu­mu o lo­kal­ni me­n­ja­vi iz le­ta 1955 in spo­ra­zu­mu o ob­me­j­nem pro­me­tu med Ita­li­jo in Ju­go­sla­vi­jo, ki so ga isto le­to spre­je­li v Vid­mu, se je No­va Go­ri­ca začela hi­tre­je raz­vi­ja­ti. Ra­v­ni­ka­r­jev kon­cept od­pr­te­ga me­sta se je uve­l­ja­vil le na začet­ku grad­n­je ob dveh osred­n­jih uli­cah, na­j­da­ljši (že ob­sto­ječi) Er­javčevi in prečni (no­vo­na­sta­li) Ki­dričevi uli­ci. Ka­sne­je so se z no­vi­mi načrto­val­ci in okr­n­je­ni­mi fi­nančni­mi sredst­vi za grad­n­jo me­sta uve­l­ja­vi­li dru­gačni kon­cep­ti, vse do iz­grad­n­je blo­ko­v­ske­ga na­se­l­ja na Grad­ni­ko­vi uli­ci, t.i. ki­ta­j­ski zid.

Bevkov Trg

10


No­va Go­ri­ca, whi­ch de­ve­lo­ped in the area pre­viou­sly oc­cu­pied by the old ce­me­te­ry of Go­ri­zia, was esta­bli­shed in 1948, a few mon­ths af­ter the de­fi­ni­tion of the new bor­der. The fir­st pro­ject of the so­cia­li­st ci­ty, whi­ch was to “shi­ne” across the bor­der, was de­si­gned by the ar­chi­tect Ed­vard Ra­v­ni­kar, who of­fe­red a ra­tio­na­li­st ap­proa­ch in­spi­red by Le Cor­bu­sier. Ma­ny young peo­ple from all over Yu­go­sla­via, cal­led “mla­di­ni­ci”, we­re in­vol­ved in the con­struc­tion of the new ci­ty cen­tre, whi­ch was meant to be­co­me the ad­mi­ni­stra­ti­ve co­re of the re­cen­tly an­ne­xed area. The fir­st buil­dings to be con­struc­ted we­re the so-cal­led “ru­ski blo­ki”, six blocks of hou­ses li­ned along a main road, and the buil­ding of the peo­ple’s com­mit­tee (to­day the To­wn Hall), built on a pro­ject by the ar­chi­tect Vin­ko Glanz in 1953.