Stadio Primo maggio

15


Il Campo Primo Maggio è nato nei primi anni dopo la seconda guerra mondiale. Gli Sloveni dell’area triestina fecero subito ripartire dopo la guerra le proprie attività culturali, economiche e sportive. L’atletica svolgeva da questo punto di vista un ruolo molto importante, in particolare in occasione delle grandi manifestazioni per il Primo Maggio, alle quali partecipavano enormi masse di atleti, non solo sloveni. La forte mobilitazione politica che contraddistinse il secondo dopoguerra mostrò le sue conseguenze negative nel 1948: dopo il conflitto fra l’Unione Sovietica e la Jugoslavia ovvero il Cominform la sinistra a Trieste si divise fra i sostenitori di Stalin e di Tito. Il Campo Primo Maggio nacque in questo contesto come il principale centro sportivo e atletico degli Sloveni che sostenevano la Jugoslavia. La progressiva pacificazione politica consentì al Campo Primo Maggio di assumere nel corso degli anni un ruolo sempre maggiore per tutti gli Sloveni in Italia, confermandosi ancora oggi fra i luoghi più significativi per gli Sloveni che vivono in città e nelle sue immediate vicinanze.

Stadion Prvi Maj

15


Stadion Prvi Maj je nastal v prvih letih po drugi svetovni vojni. Slovenci na Tržaškem so po koncu vojne takoj oživeli svojo prosvetno, gospodarsko in športno dejavnost. Telovadba je iz tega vidika igrala zelo pomembno vlogo, predvsem ob velikih prvomajskih shodih, pri katerih so sodelovale ogromne množiče telovadcev, ne le slovenskih. Močna politična angažiranost, ki je zaznamovala drugo povojno obdobje, je pokazala svoje negativne posledice leta 1948: po sporu med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo oz. Informbiroju se je levica na tržaškem ločila med tiste, ki so podprli Stalina in tiste, ki so podprli Tita. Stadion Prvi Maj je nastal v tem kontekstu kot glavno športno in telovadno središče tistih Slovencev, ki so podpirali Jugoslavijo. Postopna politična pomiritev je omogočila, da je Stadion dobil v teku let vse večji pomen za vse Slovence v Italiji in sodi še danes med najpomembnejše kraje za Slovence, ki živijo v mestu in neposredni bližini mesta.

"1st of May" Stadium

15


Il Campo Primo Maggio è nato nei primi anni dopo la seconda guerra mondiale. Gli Sloveni dell’area triestina fecero subito ripartire dopo la guerra le proprie attività culturali, economiche e sportive. L’atletica svolgeva da questo punto di vista un ruolo molto importante, in particolare in occasione delle grandi manifestazioni per il Primo Maggio, alle quali partecipavano enormi masse di atleti, non solo sloveni. La forte mobilitazione politica che contraddistinse il secondo dopoguerra mostrò le sue conseguenze negative nel 1948: dopo il conflitto fra l’Unione Sovietica e la Jugoslavia ovvero il Cominform la sinistra a Trieste si divise fra i sostenitori di Stalin e di Tito. Il Campo Primo Maggio nacque in questo contesto come il principale centro sportivo e atletico degli Sloveni che sostenevano la Jugoslavia. La progressiva pacificazione politica consentì al Campo Primo Maggio di assumere nel corso degli anni un ruolo sempre maggiore per tutti gli Sloveni in Italia, confermandosi ancora oggi fra i luoghi più significativi per gli Sloveni che vivono in città e nelle sue immediate vicinanze.