Teatro stabile sloveno

12


In Via Petronio a Trieste trova la propria sede il Kulturni dom, la più importante sala teatrale di cui dispongano gli Sloveni in Italia. Gli Sloveni di quest'area hanno alle spalle una grande tradizione teatrale, che affonda le sue radici nel 19° secolo. Nel periodo dopo la seconda guerra mondiale l’attività teatrale ricominciò subito (per la precisione non si fermò mai del tutto, dato che nel periodo della seconda guerra mondiale venne proseguita dal teatro partigiano), gli Sloveni non disponevano però di una sala adeguata. Subito dopo la guerra cominciarono così le raccolte fondi e le iniziative a sostegno della creazione del nuovo Kulturni dom: questi sforzi trovarono compimento appena nel 1964, con l’effettiva inaugurazione. In esso opera il Teatro stabile sloveno, che prosegue con successo nella grande tradizione teatrale degli Sloveni di Trieste ed è uno degli elementi fondamentali della vita culturale triestina e una vera particolarità della scena teatrale italiana.

Kulturni dom

12


Na ul. Petronio v Trstu dobimo sedež Kulturnega doma, največje gledališke dvorane s katero razpolagajo Slovenci v Italiij. Slovenci v tem prostoru imajo za sabo dolgo gledališko tradicijo, ki sega vse do 19. stoletja. V obdobju po drugi svetovni vojni je gledališka dejavnost takoj ponovno oživela (pravzaprav ni nikoli povsem zamrla, saj jo je v obdobju druge svetovne vojne nadaljevalo partizansko gledališče), Slovenci pa niso razpolagali s primerno dvorano. Takoj po vojni so se začele zbiralne akcije in pobude v podporo nastanku novega Kulturnega doma: prizadevanja so se uresničila šele leta 1964, z otvoritvijo novega Kulturnega doma. V njem deluje Slovensko stalno gledališče, ki uspešno nadaljuje veliko gledališko tradicijo tržaških Slovencev in predstavlja enega izmed ključnih elementov tržaškega kulturnega življenja ter pravo posebnost na italijanski gledališki sceni.

Kulturni dom

12