Narodni Dom

13


Il Narodni dom venne costruito all'inizio del XX secolo come centro culturale, politico, economico principale degli Sloveni di Trieste. Dalla sua costruzione nel 1904 sino al 1920 fu il più grande simbolo della presenza slovena e slava nella città adriatica, che si incarnava in questo edificio moderno e riconoscibile. Al contempo era una spina nel fianco degli estremisti nazionalisti italiani a Trieste, fra i quali iniziava a prendere piede il fascismo; nel clima teso e instabile che dominava a Trieste nell’incerto periodo dopo la prima guerra divenne così bersaglio dell’intolleranza nazionalista. Il 13 luglio 1920 i fascisti attaccarono l’edificio, distruggendolo: il simbolo dello sviluppo sloveno a Trieste si trasformò così nel simbolo della sofferenza che i fascisti avrebbero provocato agli Sloveni qui residenti da quel momento in poi. Nei decenni successivi il Narodni dom conobbe diverse nuove fase, diventando infine sede della Scuola superiore per interpreti e traduttori dell’Università degli Studi di Trieste e venendo inserito nel 2001 nella legge di tutela degli Sloveni in Italia. Nel 2010 fu al centro degli avvenimenti in occasione della visita a Trieste dei presidenti di Italia, Croazia e Slovenia, che fra l’altro resero omaggio alla memoria di questo luogo; nel 2020 lo visitarono i presidenti di Italia e Slovenia, il cui ruolo fu decisivo nel processo, ancora in corso, tramite il quale il Narodni dom viene restituito agli Sloveni triestini.

Narodni Dom

13


Narodni dom je bil zgrajen na začetku 20. stoletja kot osrednji kulturni, gospodarski, politični center tržaških Slovencev. Od njegovega nastanka leta 1904 do leta 1920 je bil največji simbol slovenske in slovanske prisotnosti v jadranskem mestu, ki se je udejanjala preko te moderne, razpoznavne stavbe. Bil je istočasno trn v petih italijanskih skrajnih nacionalističnih krogov v Trstu, med katerimi se je že začenjal uveljavljati fašizem; v napetem in nestabilnem ozračju, ki je vladal v Trstu v negotovem obdobju po prvi svetovni vojni, je tako postal tarča nacionalistične nestrpnosti. 13. juljia 1920 so fašisti napadli stavbo in jo uničili: simbol slovenskega razvoja v Trstu se je tako spremenil v simbol trpljenja, ki so ga fašisti od takrat dalje povzročili tu živečim Slovencem. Narodni dom je v poznejših desetletjih doživel različna nova poglavja, na koncu pa postal sedež Visoke šole za prevajalce in tolmače Univerze v Trstu, leta 2001 pa je bil vključen v zaščitni zakon Slovencev v Italiji. Leta 2010 je bil v središču dogajanja ob obisku v Trstu predsednikov Italije, Hrvaške in Slovenije, ki so se med drugim poklonili spominu tega kraja; leta 2020 sta ga obiskala predsednika Italije in Slovenije, katerih vloga je bila odločilna pri procesu, ki še poteka, preko katerega bo Narodni dom povrnjen tržaškim Slovencem.

Narodni Dom

13