Biblioteca nazionale slovena e degli studi

14


La Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi (NŠK) è la principale biblioteca degli Sloveni in Italia. Venne fondata subito dopo la seconda guerra mondiale, nel 1947, negli anni in cui gli Sloveni del Litorale erano impegnati a rivitalizzare la propria vita culturale dopo il periodo dell'oppressione fascista. Fanno parte della Biblioteca la sede centrale a Trieste, la Biblioteca Damir Feigel a Gorizia, la sezione ragazzi e la sezione di storia ed etnografia. Per le sue sale di lettura sono passate numerose generazioni di alunni, studenti delle superiori e universitari, che hanno qui studiato e socializzato. La biblioteca è un grande tesoro culturale degli Sloveni in Italia e ha sviluppato nel corso degli anni molte collaborazioni con altre biblioteche in Italia e Slovenia. Il presente e il futuro della biblioteca sono legati ai tre edifici che furono bersaglio dell'intolleranza fascista e sono citati nella legge di tutela del 2001: il Narodni dom di via Filzi a Trieste, il Narodni dom di San Giovanni a Trieste e il Trgovski dom a Gorizia.

Narodna in študijska knjižnica

14


Narodna in študijska knjižnica (NŠK) je osrednja knjižnica Slovencev v Italiji. Ustanovljena je bila takoj po drugi svetovni vojni, leta 1947, v letih, ko so Slovenci na Primorskem ponovno obujali svoje kulturno delovanje po obdobju fašističnega zatiranja. Knjižnico sestavlja osrednji sedež v Trst, knjižnica Damirja Feigla v Gorici, mladinski oddelek in odsek za zgodovino in etnografijo. Po njenih čitalnicah so se zvrstile številne generacije učencev, dijakov in študentov, ki so tu študirali in socializirali. Knjižnica igra vlogo velikega kulturnega zaklada Slovencev v Italiji in je v teku desetletij vzpostavila številna sodelovanja z drugimi knjižnicami v Italiji in Sloveniji. Sedanjost in bodočnost knjižnice je vezana na vse tri stavbe, ki so bile tarča fašistične nestrpnosti in ki jih zaščitni zakon iz leta 2001 omenja: Narodni dom na ul. Filzi v Trstu, Narodni dom pri Sv. Ivanu pri Trstu ter Trgovski dom v Gorici.

National slovenian library

14