Via Roma

3


Fi­no al­la Pri­ma guer­ra mon­dia­le l’a­rea com­pre­sa tra via Mo­rel­li, piaz­za Vit­to­ria e via Ra­stel­lo non era edi­fi­ca­ta se si esclu­de il gran­de mo­na­ste­ro del­le Or­so­li­ne che com­pren­de­va al suo in­ter­no am­pi frut­te­ti e or­ti. Per pas­sa­re dal cen­tro cit­tà al­la pe­ri­fe­ria era ne­ces­sa­rio usa­re il “pas­sag­gio” che at­tra­ver­sa­va la pro­prie­tà dei no­bi­li Ed­lin e che da que­sti de­ri­va­va il suo no­me.

Nel­la se­con­da me­tà del XIX se­co­lo, at­tor­no al­la piaz­za re­tro­stan­te il pas­sag­gio ini­zia­no a sor­ge­re al­cu­ni edi­fi­ci sco­la­sti­ci: la scuo­la po­po­la­re, la cit­ta­del­la ma­schi­le e un giar­di­no per l’in­fan­zia.

A par­ti­re dal ven­ten­nio fa­sci­sta l’ar­te­ria ini­zia a ca­rat­te­riz­zar­si per la co­stru­zio­ne di al­cu­ni dei prin­ci­pa­li pa­laz­zi pre­po­sti ad ospi­ta­re uf­fi­ci e am­mi­ni­stra­zio­ni cit­ta­di­ne. Nel 1933, al­l’an­go­lo con via Cri­spi, vie­ne edi­fi­ca­ta, su pro­get­to di Ro­ber­to Cri­sto­fo­ri, la se­de del Con­si­glio pro­vin­cia­le del­l’e­co­no­mia che an­da­va a so­sti­tui­re la pre­e­si­sten­te Ca­me­ra di Com­mer­cio fon­da­ta nel 1850 al­l’in­ter­no di un pia­no vo­lu­to dal­l’Im­pe­ro per mi­glio­ra­re le co­mu­ni­ca­zio­ni tra il Mi­ni­ste­ro del com­mer­cio e le real­tà pro­dut­ti­ve lo­ca­li.

Du­ran­te il pe­rio­do di oc­cu­pa­zio­ne te­de­sca se­gui­ta al­l’ar­mi­sti­zio, il pa­laz­zo ospi­ta una del­le se­di dei co­man­di na­zi­sti. Con la fi­ne del­la guer­ra, già du­ran­te il pe­rio­do al­lea­to, l’e­di­fi­cio tor­ne­rà ad ospi­ta­re la ri­co­sti­tui­ta Ca­me­ra di com­mer­cio. L’at­tua­le via Ro­ma, per­no del pia­no di edi­li­zia pub­bli­ca pro­get­ta­to dal re­gi­me, vie­ne inau­gu­ra­ta nel 1938 per ospi­ta­re la sfi­la­ta di Be­ni­to Mus­so­li­ni in oc­ca­sio­ne del­la sua vi­si­ta uf­fi­cia­le a Go­ri­zia.

Via Ro­ma e via Cri­spi, stra­de di pas­sag­gio per ec­cel­len­za, che uni­sco­no piaz­za Vit­to­ria con il Cor­so prin­ci­pa­le, ri­co­pri­ran­no un ruo­lo cen­tra­le du­ran­te il pe­rio­do del Go­ver­no mi­li­ta­re al­lea­to, di­ven­tan­do pal­co­sce­ni­co per le nu­me­ro­se ma­ni­fe­sta­zio­ni di­ret­te al­la piaz­za cen­tra­le: le sfi­la­te dei par­ti­gia­ni ju­go­sla­vi nel mag­gio del 1945, i cor­tei fi­lo-ju­go­sla­vi nel 1946, le ce­ri­mo­nie or­ga­niz­za­te in ono­re dei mi­li­ta­ri an­glo-ame­ri­ca­ni e quel­le che ac­col­se­ro l’in­gres­so del­le trup­pe ita­lia­ne nel 1947.

Via Roma

3


Do Pr­ve sve­to­v­ne vo­j­ne je osta­lo ob­močje med uli­co Mo­rel­li, Tra­v­ni­kom in Rašte­lom ne­za­zi­da­no, iz­v­zemši ve­lik sa­mo­stan Uršulink, ki je za­je­mal tu­di ob­sežne sa­do­v­n­ja­ke in vr­to­ve. Pot iz sre­dišča v pred­me­st­je je vo­di­la sko­zi “pre­hod” na po­se­sti ple­miške družine Ed­lin, po ka­te­ri je do­bil svo­je ime.

Oko­li tr­ga, ki se na­ha­ja za pre­ho­dom, je bi­lo v dru­gi po­lo­vi­ci 19. sto­le­t­ja zgra­je­nih ne­kaj šol­skih po­slo­pij, in si­cer ljud­ska šola, fan­to­v­sko na­se­l­je in otroški vr­tec. Od fašistične do­be da­l­je je bi­lo ob uli­ci zgra­je­nih ne­kaj iz­med gla­v­nih po­slo­pij za mest­ne ura­de in upra­v­ne od­del­ke. Le­ta 1933 je bil po načrtu Ro­ber­ta Cri­sto­fo­ri­ja na stičišču med uli­co Ro­ma in uli­co Cri­spi zgra­jen se­dež Po­kra­jin­ske­ga go­spo­dar­ske­ga sve­ta, ki je na­do­me­stil Go­spo­dar­sko zbor­ni­co. Ta je bi­la usta­no­vl­je­na le­ta 1850 v ok­vi­ru načrta, s ka­te­rim je ce­sar­ska vla­da žele­la iz­bo­ljšati ve­zi med Mi­ni­strst­vom za tr­go­vi­no in kra­je­v­ni­mi proiz­va­jal­ci.

Med nemško oku­pa­ci­jo, ki je sle­di­la pod­pi­su pre­mi­r­ja, je po­sta­lo po­slo­p­je se­dež ene­ga iz­med na­ci­stičnih po­ve­l­j­stev. Ob kon­cu vo­j­ne, v ob­do­b­ju za­vez­niške upra­ve, je po­slo­p­je zo­pet po­sta­lo se­dež ob­no­vl­je­ne Tr­go­v­ske zbor­ni­ce. Da­našnja uli­ca Ro­ma, ki je pred­sta­vl­ja­la gla­v­no os fašistične­ga ja­v­ne­ga grad­be­ne­ga načrta, je bi­la ot­vo­r­je­na le­ta 1938, da bi po njej la­h­ko šel spre­vod v čast Du­ce­ju, ob pri­li­ki nje­go­ve­ga ja­v­ne­ga obi­ska v Go­ri­ci.

Uli­ca Ro­ma in uli­ca Cri­spi sta ze­lo po­memb­ni pro­met­ni žili, ki po­ve­zu­je­ta Tra­v­nik s Kor­zom, za­to sta igra­li važno vlo­go v do­bi Za­vez­niške vo­jaške upra­ve ter bi­li ku­li­sa mno­gim de­mon­stra­ci­jam, ki so po teh dveh uli­cah šle do gla­v­ne­ga tr­ga: spre­vod ju­go­slo­van­skih par­ti­za­nov ma­ja le­ta 1945, pro­ju­go­slo­van­ski spre­vo­di le­ta 1946, pro­sla­ve v čast an­glo-ame­riškim vo­ja­kom in svečano­sti, ki so poz­dra­vi­le pri­hod ita­li­jan­ske vo­j­ske le­ta 1947.

Via Roma

3


Un­til the Fir­st World War, the area bet­ween Via Mo­rel­li, Piaz­za­Vit­to­ria Squa­re and Via Ra­stel­lo was not de­ve­lo­ped, if we ex­clu­de the Ur­su­li­ne mo­na­ste­ry whi­ch in­clu­ded lar­ge or­chards and gar­dens wi­thin its boun­da­ries. To rea­ch the su­burbs from the ur­ban cen­tre, one had to cross the 'pas­sa­ge' that ran th­rou­gh the re­si­den­ce of the Ed­lin ari­sto­cra­ts, who ga­ve the na­me to the pas­sa­ge.

In the se­cond half of the Ni­ne­teen­th cen­tu­ry, a few school buil­dings be­gan to ap­pear around the squa­re be­hind the pas­sa­ge: the pu­blic school, the boys' ci­ta­del and a kin­der­gar­ten.

From the Fa­sci­st pe­riod on­wards, the ar­te­rial rou­te be­gan to be cha­rac­te­ri­zed by the con­struc­tion of so­me of the main buil­dings that we­re in­ten­ded to hou­se of­fi­ces and lo­cal ad­mi­ni­stra­tion cen­tres. In 1933, the seat of the Pro­vin­cial Coun­cil for Eco­no­my, de­si­gned by Ro­ber­to Cri­sto­fo­ri, was built at the cor­ner wi­th Via Cri­spi, and it was meant to re­pla­ce the exi­sting Cham­ber of Com­mer­ce foun­ded in 1850. This was part of a plan by the Em­pi­re to im­pro­ve com­mu­ni­ca­tions bet­ween the Mi­ni­stry of Com­mer­ce and lo­cal bu­si­nes­ses.

Du­ring the pe­riod of Ger­man oc­cu­pa­tion fol­lo­wing the ar­mi­sti­ce, the pa­la­ce be­ca­me one of the Na­zi hea­d­quar­ters. Du­ring the al­ly pe­riod af­ter the end of the war, the buil­ding on­ce again ho­sted the re­con­sti­tu­ted Cham­ber of Com­mer­ce. The cur­rent Via Ro­ma, the fo­cal point of pu­blic ur­ban buil­ding plan­ned by the re­gi­me, was inau­gu­ra­ted in 1938 to ho­st Be­ni­to Mus­so­li­ni's pa­ra­de du­ring his of­fi­cial vi­sit to Go­ri­zia.

Via Ro­ma and Via Cri­spi, roads of pas­sa­ge par ex­cel­len­ce, whi­ch link Piaz­za Vit­to­ria wi­th the main ave­nue (Cor­so), played a cen­tral ro­le du­ring the pe­riod of the Al­lied Mi­li­ta­ry Go­vern­ment, be­co­ming a sta­ge for nu­me­rous even­ts di­rec­ted at the cen­tral squa­re: the pa­ra­des of the Yu­go­slav par­ti­sans in May 1945, the pro-Yu­go­slav de­mon­stra­tions in 1946, the ce­re­mo­nies or­ga­ni­zed in ho­nour of the An­glo-Ame­ri­can mi­li­ta­ry and tho­se wel­co­mi­mg the en­try of Ita­lian troops in 1947.