Mejni prehod Rožna Dolina

5


Nel 1947, a se­gui­to dei trat­ta­ti di pa­ce di Pa­ri­gi e do­po due an­ni di Go­ver­no mi­li­ta­re al­lea­to, vie­ne de­fi­ni­ta la nuo­va li­nea di con­fi­ne tra Ita­lia e Re­pub­bli­ca So­cia­li­sta Fe­de­ra­le di Ju­go­sla­via (So­ci­ja­li­stička Fe­de­ra­ti­v­na Re­pu­bli­ka Ju­go­sla­vi­ja, SFRJ).

Quel­lo di Ca­sa ros­sa di­ven­ta il pri­mo e più im­por­tan­te va­li­co in­ter­na­zio­na­le tra i due pae­si e fi­no al 1955 (Trat­ta­ti di Udi­ne) la fron­tie­ra ap­pa­re qua­si in­va­li­ca­bi­le: il pas­sag­gio è con­sen­ti­to qua­si esclu­si­va­men­te ai con­ta­di­ni che ave­va­no del­le pro­prie­tà “dal­l’al­tra par­te” ed era­no quin­di in pos­ses­so di un la­scia­pas­sa­re agri­co­lo.

La “ter­ra di nes­su­no”, lo spa­zio com­pre­so tra le due do­ga­ne, rap­pre­sen­te­rà pre­sto un luo­go di con­tat­to tra chi ave­va scel­to di vi­ve­re in Ju­go­sla­via e chi era ri­ma­sto in Ita­lia: Ca­sa ros­sa di­ven­ta co­sì luo­go sim­bo­li­co per ec­cel­len­za di di­vi­sio­ne ma an­che di con­tat­to. La co­stru­zio­ne del nuo­vo con­fi­ne ren­de la vi­ta par­ti­co­lar­men­te dif­fi­ci­le a co­lo­ro che de­ci­do­no di ri­ma­ne­re in Ju­go­sla­via poi­ché si tro­va­no im­prov­vi­sa­men­te sen­za un cen­tro ur­ba­no a cui far ri­fe­ri­men­to per l’ac­qui­sto e la ven­di­ta di ogni ti­po di mer­ce. L’e­sa­spe­ra­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne per ta­le si­tua­zio­ne emer­ge im­prov­vi­sa­men­te e ina­spet­ta­ta­men­te il 13 ago­sto del 1950, quan­do una fol­la di cit­ta­di­ni ju­go­sla­vi ol­tre­pas­sa in mas­sa il va­li­co di Ca­sa Ros­sa sen­za mo­stra­re do­cu­men­ti va­li­di.

Sem­bra che la gen­te ab­bia co­min­cia­to ad adu­nar­si in se­gui­to al fal­so an­nun­cio che avreb­be­ro, in quel gior­no, ria­per­to i con­fi­ni, co­sa che in real­tà non si ve­ri­fi­ca. Ne se­gue, ad ogni mo­do, una di­mo­stra­zio­ne di for­za so­stan­zial­men­te pa­ci­fi­ca, sen­za gran­di ri­per­cus­sio­ni sul­l’or­di­ne pub­bli­co, e la gior­na­ta vie­ne su­bi­to de­no­mi­na­ta “do­me­ni­ca del­le sco­pe”: buo­na par­te di co­lo­ro che sfon­da­no il po­sto di bloc­co so­no mos­si dal­la ne­ces­si­tà di ri­for­nir­si di al­cu­ni ge­ne­ri di pri­ma ne­ces­si­tà, or­mai di­ven­ta­ti qua­si in­tro­va­bi­li, co­me le sco­pe di sag­gi­na.

Per la po­po­la­zio­ne del cir­con­da­rio go­ri­zia­no è an­che il mo­do per riap­pro­priar­si, sim­bo­li­ca­men­te, per un gior­no, del vec­chio cen­tro ur­ba­no a cui ave­va­no sem­pre fat­to ri­fe­ri­men­to.

Con la me­tà de­gli an­ni Cin­quan­ta e l’in­tro­du­zio­ne del­la pro­pu­sni­ca, ini­zia un len­to e pro­gres­si­vo pro­ces­so di di­sten­sio­ne che ren­de­rà il con­fi­ne sem­pre più per­mea­bi­le. Il 25 giu­gno 1991 la Slo­ve­nia di­chia­ra la pro­pria in­di­pen­den­za dal­la Ju­go­sla­via. Ne se­gue un bre­ve con­flit­to: è la pri­ma vol­ta dal­la fi­ne del­la Se­con­da guer­ra mon­dia­le che una guer­ra si sca­te­na in Eu­ro­pa e por­ta com­bat­ti­men­ti fi­no al va­li­co di Ca­sa Ros­sa a Go­ri­zia e di Fer­net­ti a Trie­ste.

Per al­cu­ni gior­ni la po­po­la­zio­ne lo­ca­le sen­te ri­suo­na­re i bom­bar­da­men­ti e l’o­pe­ra­zio­ne che por­ta i sol­da­ti slo­ve­ni a con­qui­sta­re il va­li­co go­ri­zia­no­cau­sa 5 mor­ti, 36 fe­ri­ti e 3 car­ri ar­ma­ti sal­ta­ti in aria.

Mejni prehod Rožna Dolina

5


Po dve­let­ni Za­vez­niški vo­jaški vla­di je bi­la le­ta 1947, s pod­pi­som pa­riške mi­ro­v­ne po­god­be, do­ločena no­va me­ja med Ita­li­jo in So­cia­li­stično Fe­de­ra­ti­v­no Re­pu­bli­ko Ju­go­sla­vi­jo (SFRJ). Pre­hod Rdeča hiša v Rožni Do­li­ni je po­stal pr­vi in na­j­važnejši med­na­rod­ni pre­hod med država­ma. Do le­ta 1955 (Vi­dem­ski spo­ra­zum) je bi­la me­ja sko­raj po­pol­no­ma ne­pre­hod­na: pre­stop je bil do­vo­l­jen sko­raj iz­kl­jučno le kme­tom, ki so ime­li del last­ni­ne “na dru­gi stra­ni” in so za­to do­bi­li pre­pust­ni­co s kme­ti­j­skim vložkom.

“Ni­ko­garšnja zem­l­ja”, to je ozem­l­je med ca­ri­na­ma, je kma­lu po­sta­la stična točka med pre­bi­val­ci, ki so iz­bra­li Ju­go­sla­vi­jo in ti­sti­mi, ki so osta­li v Ita­li­ji: Rdeča hiša je ta­ko po­sta­la sim­bol ločit­ve, pa tu­di sti­ka. Po na­stan­ku no­ve me­je je živl­je­n­je po­sta­lo težje po­seb­no za ti­ste, ki so se od­ločili, da bo­do osta­li v Ju­go­sla­vi­ji. Znašli so se brez ur­ba­ne­ga sre­dišča, ki je po­treb­no za iz­me­n­ja­vo vsa­ko­vrst­ne­ga bla­ga.

Ogorčeno­st pre­bi­valst­va je ne­na­do­ma in ne­pričako­va­no iz­bruh­ni­la 13. av­gu­sta 1950, ko je množica ju­go­slo­van­skih državl­ja­nov pre­sto­pi­la me­jo, ne da bi po­ka­za­la ve­l­ja­v­nih do­ku­men­tov. Množica se je na­j­ve­r­jet­ne­je začela zbi­ra­ti, po­tem ko je bi­lo iste­ga dne razšir­je­no lažno ob­ve­sti­lo o od­pr­t­ju me­je. Sle­di­la je si­cer ne­na­sil­na de­mon­stra­ci­ja moči, ki ni po­v­z­ročila večjih ne­re­dov. Do­go­dek je od vse­ga začet­ka do­bil ime “ne­de­l­ja me­tel”. Večina pro­test­ni­kov, ki je pre­bi­la za­po­re, je nam­reč to sto­ri­la, da bi ku­pi­la osno­v­ne do­bri­ne, ki jih na ju­go­slo­van­ski stra­ni ni bi­lo več mo­goče do­bi­ti, na pri­mer sir­ko­ve me­tle. Ta­ko si je vsaj za en dan pre­bi­valst­vo go­riške oko­li­ce sim­bo­lično zo­pet pri­la­sti­lo ne­k­da­n­je mest­no sre­dišče.

V dru­gi po­lo­vi­ci Pet­de­se­tih let se je z uved­bo pre­pust­ni­ce začel počasen in po­sto­pen pro­ces spro­stit­ve, v te­ku ka­te­re­ga je me­ja po­sta­la čeda­l­je bo­lj pre­pust­na.

  1. ju­ni­ja 1991 je Slo­ve­ni­ja pro­gla­si­la svo­jo neod­vi­sno­st od Ju­go­sla­vi­je. Sle­di­la je kra­t­ka vo­j­na. Šlo je za pr­vi pri­mer vo­j­ne v Evro­pi po kon­cu Dru­ge sve­to­v­ne vo­j­ne, spo­pa­di pa so do­se­gli me­j­na pre­ho­da Rdeča hiša v Go­ri­ci in Fer­ne­tiči v Tr­stu.

Ne­kaj dni je bi­lo tu slišati zvok ek­splo­zij. Ak­ci­ja, s ka­te­ro so slo­ven­ski vo­ja­ki osvo­ji­li go­riški me­j­ni pre­hod, je te­r­ja­la 5 mrt­vih in 36 ra­n­je­nih ter uničen­je treh oklep­nih vo­zil.

Mejni prehod Rožna Dolina

5


In 1947, fol­lo­wing the pea­ce trea­ties of Pa­ris and two years af­ter the Al­lied Mi­li­ta­ry Go­vern­ment was esta­bli­shed, the new bor­der li­ne bet­ween Ita­ly and the So­cia­li­st Fe­de­ral Re­pu­blic of Yu­go­sla­via (So­ci­ja­li­stička Fe­de­ra­ti­v­na Re­pu­bli­ka Ju­go­sla­vi­ja, SFRY) was de­fi­ned.

The Pass of Ca­sa Ros­sa - Rožna Do­li­na (Red Hou­se) be­ca­me the fir­st and mo­st im­por­tant in­ter­na­tio­nal cros­sing bet­ween the two coun­tries, and un­til 1955 (Udi­ne Agree­ment), the bor­der ap­pea­red al­mo­st im­pas­sa­ble: cros­sing was al­lo­wed al­mo­st ex­clu­si­ve­ly for far­mers who had pro­per­ties on the "other si­de" and we­re in pos­ses­sion of a far­ming per­mit. The "no man's land", the spa­ce bet­ween the two cu­stom hou­ses, was soon to be­ca­me a pla­ce of con­tact bet­ween tho­se who cho­se to li­ve in Yu­go­sla­via and tho­se who de­ci­ded to stay in Ita­ly: Ca­sa Ros­sa be­ca­me the sym­bo­lic pla­ce of di­vi­sion par ex­cel­len­ce, but al­so of con­tact.

The esta­blish­ment of the new bor­der ma­de li­fe par­ti­cu­lar­ly dif­fi­cult for tho­se who had de­ci­ded to re­main in Yu­go­sla­via, as they sud­den­ly found them­sel­ves wi­thout an ur­ban cen­tre to ser­ve as a re­fe­ren­ce point for the pur­cha­se and sa­le of all kinds of goods. The exa­spe­ra­tion of the po­pu­la­tion to su­ch a si­tua­tion aro­se sud­den­ly and unex­pec­ted­ly on the 13­th of Au­gu­st 1950, when a cro­wd of Yu­go­slav ci­ti­zens cros­sed the Pass of the Ca­sa Ros­sa wi­thout sho­wing the va­lid do­cu­men­ts. It seems that peo­ple be­gan to as­sem­ble fol­lo­wing the fal­se an­noun­ce­ment that the bor­der was to be reo­pe­ned on that day, an event whi­ch in rea­li­ty did not oc­cur. Ho­we­ver, this promp­ted a lar­ge­ly pea­ce­ful de­mon­stra­tion of streng­th wi­thout ma­jor re­per­cus­sions for pu­blic or­der, and the day was cal­led the "Sun­day of Brooms": a hi­gh num­ber of tho­se who bro­ke th­rou­gh the road­block we­re mo­ti­va­ted by the need to stock-up on so­me ba­sic ne­ces­si­ties, whi­ch had be­co­me al­mo­st im­pos­si­ble to find, su­ch as sor­ghum brooms. For the po­pu­la­tion of the di­strict Go­ri­zia this was al­so a way to re­claim sym­bo­li­cal­ly, for a day, the old ci­ty cen­tre whi­ch had al­ways been their re­fe­ren­ce point.

In the mid-fif­ties, af­ter the in­tro­duc­tion of the pro­pu­sni­ca (a sort of per­mit), a slow and gra­dual dé­ten­te be­gan, ma­king the bor­der mo­re and mo­re per­mea­ble.

On the 25­th of Ju­ne 1991, Slo­ve­nia de­cla­red its in­de­pen­den­ce from Yu­go­sla­via. A brief con­flict fol­lo­wed: this is the fir­st ti­me sin­ce the end of World War II that a war is ra­ging in Eu­ro­pe and brings the fight to the Pas­ses of Ca­sa Ros­sa in Go­ri­zia and Fer­net­ti in Trie­ste. For a few days the lo­cal po­pu­la­tion heard the bom­bings, and the ope­ra­tion lea­ding Slo­ve­nian sol­diers to con­quer the Go­ri­zian pass left 5 dead, 36 woun­ded and 3 ex­plo­ded tanks.