Kostanjeviška Cesta

7


So­pra la col­li­na, a po­che cen­ti­na­ia di me­tri da que­sto pun­to, do­mi­na la vi­sua­le il Mo­na­ste­ro del­la Ca­sta­gna­viz­za, luo­go di se­pol­tu­ra de­gli ul­ti­mi re Bor­bo­ni di Fran­cia. La chie­sa ed il mo­na­ste­ro fu­ro­no dan­neg­gia­ti nel cor­so del­la pri­ma guer­ra mon­dia­le (1917) e du­ran­te i la­vo­ri di re­stau­ro del mo­na­ste­ro i sar­co­fa­ghi del­la fa­mi­glia rea­le ven­ne­ro tra­sfe­ri­ti in Au­stria per vo­le­re del­l'im­pe­ra­tri­ce Zi­ta.

Nel mar­zo del 1927 il mo­na­ste­ro ot­ten­ne il per­mes­so per ri­por­tar­li a Go­ri­zia. Do­po va­rie com­pli­ca­zio­ni i sar­co­fa­ghi la­scia­ro­no Vien­na a bor­do di un tre­no nel 1932. Nel­l’ot­to­bre del 1942 i fa­sci­sti re­qui­si­ro­no la par­te orien­ta­le del con­ven­to e la adi­bi­ro­no a pri­gio­ne fem­mi­ni­le per de­te­nu­te po­li­ti­che, una suc­cur­sa­le del­le car­ce­ri giu­di­zia­rie ita­lia­ne di­pen­den­ti dal­la Pre­fet­tu­ra di Go­ri­zia.

La Ca­sta­gna­viz­za ospi­tò, in que­sta ve­ste, cir­ca 150 per­so­ne tra don­ne, an­zia­ne e bam­bi­ne che dor­mi­va­no in let­ti a ca­stel­lo e su ma­te­ras­si di pa­glia in am­bien­ti non ri­scal­da­ti. Il car­ce­re fu aper­to e le pri­gio­nie­re li­be­ra­te so­lo do­po l’8 set­tem­bre 1943, a se­gui­to del­la fir­ma del­l’ar­mi­sti­zio e gra­zie al­le pro­te­ste del­la po­po­la­zio­ne.

Sui tre et­ta­ri di ter­re­no del ver­san­te me­ri­dio­na­le di Ca­sta­gne­viz­za, nel­le vi­ci­nan­ze di No­va Go­ri­ca, si esten­de il par­co del Ra­fut, uno tra i più gran­di par­chi eso­ti­ci del­la fi­ne del XIX se­co­lo con­ser­va­ti­si nel­la zo­na. Nel par­co, che è sta­to di­chia­ra­to mo­nu­men­to na­tu­ra­le, cre­sco­no più di 400 pian­te, tra al­be­ri ed ar­bu­sti, ap­par­te­nen­ti a 114 spe­cie di­ver­se.

In ci­ma al par­co si tro­va una vil­la, pro­get­ta­ta a ca­val­lo del se­co­lo per uso per­so­na­le dal go­ri­zia­no An­ton La­sciac, ar­chi­tet­to di cor­te del re d'E­git­to ed uno dei mag­gio­ri rap­pre­sen­tan­ti del neo-isla­mi­smo. La vil­la è co­strui­ta in sti­le orien­ta­le ed è do­ta­ta di un sim­bo­li­co mi­na­re­to, di un im­po­nen­te in­gres­so e di al­tri ele­men­ti di ar­chi­tet­tu­ra ara­ba.

La vil­la fu dan­neg­gia­ta du­ran­te la pri­ma guer­ra mon­dia­le; tra le due guer­re il pro­prie­ta­rio la ven­det­te al­la com­pa­gnia as­si­cu­ra­ti­va INA. Do­po la se­con­da guer­ra mon­dia­le l'e­di­fi­cio ospi­tò la se­de del­l'I­sti­tu­to per la tu­te­la sa­ni­ta­ria. Og­gi la vil­la, ra­ro ed ec­ce­zio­na­le esem­pio di ar­chi­tet­tu­ra neo-orien­ta­le pre­sen­te nel­l'a­rea, ri­schia di ca­de­re in ro­vi­na.

Kostanjeviška Cesta

7


Z ne­kaj sto me­trov od­da­l­je­ne­ga hri­ba je ra­z­gled na sa­mo­stan Ko­sta­n­je­vi­ca, kjer so po­ko­pa­ni zad­n­ji fran­co­ski kra­l­ji. V času pr­ve sve­to­v­ne vo­j­ne (1917) sta bi­la cer­kev in sa­mo­stan poško­do­va­na v bom­bar­di­ra­n­jih.

Na žel­jo ca­ri­ce Ci­te so bi­li sar­ko­fa­gi kra­l­je­ve družine pre­nešeni v Av­stri­jo v času ob­no­ve sa­mo­sta­na. Mar­ca 1927 so na Ko­sta­n­je­vi­ci do­bi­li do­vo­l­je­n­je, da jih spet pre­pe­l­je­jo v Go­ri­co. Po šte­vil­nih za­ple­tih je vlak s sar­ko­fa­gi od­pe­l­jal z Du­na­ja sep­tem­bra 1932. Ok­to­bra 1942 so fašisti za­se­gli vz­hod­ni del sa­mo­sta­na in v njem od­pr­li po­družni­co žen­skih go­riških za­po­rov za po­li­tične jet­ni­ce.

V Ko­sta­n­je­viškem za­po­ru je bi­lo za­pr­tih ka­kih 150 žen­sk, stark in de­klic, ki so spa­le na po­gra­dih ali na slam­na­tih žim­ni­cah v neo­gre­tih pro­sto­rih. Sa­mo po pre­mi­r­ju, pod­pi­sa­nem 8. sep­tem­bra 1943, so za­ra­di pro­te­stov pre­bi­valst­va od­pr­li vra­ta za­po­ra ter osvo­bo­di­li jet­ni­ce.

Na južnem po­bočju Ko­sta­n­je­vi­ce v bližini No­ve Go­ri­ce se na po­vršini treh hek­ta­r­jev raz­pro­sti­ra Ra­fu­tski park, eden večjih do­bro oh­ra­n­je­nih ek­so­tičnih par­kov pri nas s kon­ca 19. stol. V par­ku, ki je bil ra­z­glašen za na­ra­v­ni spo­me­nik, ra­ste nad šti­ri­sto dre­ve­snih in gr­mo­v­nih ose­b­kov, ki pri­pa­da­jo 114 raz­ličnim vr­stam.

Nad par­kom sto­ji vi­la, ki jo je na pre­lo­mu sto­le­t­ja za last­ne po­tre­be pro­jek­ti­ral Go­ričan An­ton Laščak beg, dvor­ni arhi­tekt egip­to­vk­se­ga kra­l­ja in eden na­j­po­memb­nejših umet­ni­kov neoi­sla­mi­z­ma. Vi­la je gra­je­na v neoi­slam­skem slo­gu, s sim­bol­nim mi­na­re­tom, mo­gočnim vho­dom in dru­gi­mi ele­men­ti arab­ske arhi­tek­tu­re. V času pr­ve sve­to­v­ne vo­j­ne je bi­la vi­la poško­do­va­na, med obe­ma vo­j­na­ma pa jo je arhi­tekt pro­dal za­va­ro­val­niški družbi INA. Po 2. Sve­to­v­ni vo­j­ni pa je v njej de­lo­val Za­vod za zdra­vst­ve­no varst­vo. Da­nes ta iz­je­men in re­dek pri­me­rek neoo­rien­tal­ske arhi­tek­tu­re v našem kul­tur­nem pro­sto­ru žalost­no pro­pa­da.

Kostanjeviška Cesta

7


Over the hill, a few hun­dred me­tres from this point, the Mo­na­ste­ry of Ca­sta­gne­viz­za, whi­ch had been con­ver­ted du­ring the Fa­sci­st pe­riod in­to a wo­men’s pri­son, do­mi­na­tes the view. From 1947, the bor­der li­ne ran a few me­tres away from the con­vent, and the at­temp­ts to cross the fen­ce il­le­gal­ly we­re qui­te nu­me­rous.

Bor­der posts we­re, as a mat­ter of fact, pla­ces of con­tact and ex­chan­ge, mo­re or less le­gal, of peo­ple and goods. Of­ten peo­ple tried to send ‘to the other si­de’ lit­tle things, ne­ces­sa­ry for the dai­ly li­fe of fa­mi­lies, but at that point im­pos­si­ble to find af­ter the se­pa­ra­tion from the ur­ban cen­tre. So­me­ti­mes this was ou­tright smug­gling.