12
Teatro stabile sloveno
In Via Petronio a Trieste trova la propria sede il Kulturni dom, la più importante sala teatrale di cui dispongano gli Sloveni in Italia. Gli Sloveni di quest'area hanno alle spalle una grande tradizione teatrale, che affonda le sue radici nel 19° secolo. Nel periodo dopo la seconda guerra mondiale l’attività teatrale ricominciò subito (per la precisione non si fermò mai del tutto, dato che nel periodo della seconda guerra mondiale venne proseguita dal teatro partigiano), gli Sloveni non disponevano però di una sala adeguata. Subito dopo la guerra cominciarono così le raccolte fondi e le iniziative a sostegno della creazione del nuovo Kulturni dom: questi sforzi trovarono compimento appena nel 1964, con l’effettiva inaugurazione. In esso opera il Teatro stabile sloveno, che prosegue con successo nella grande tradizione teatrale degli Sloveni di Trieste ed è uno degli elementi fondamentali della vita culturale triestina e una vera particolarità della scena teatrale italiana.
12
Kulturni dom
Na ul. Petronio v Trstu dobimo sedež Kulturnega doma, največje gledališke dvorane s katero razpolagajo Slovenci v Italiij. Slovenci v tem prostoru imajo za sabo dolgo gledališko tradicijo, ki sega vse do 19. stoletja. V obdobju po drugi svetovni vojni je gledališka dejavnost takoj ponovno oživela (pravzaprav ni nikoli povsem zamrla, saj jo je v obdobju druge svetovne vojne nadaljevalo partizansko gledališče), Slovenci pa niso razpolagali s primerno dvorano. Takoj po vojni so se začele zbiralne akcije in pobude v podporo nastanku novega Kulturnega doma: prizadevanja so se uresničila šele leta 1964, z otvoritvijo novega Kulturnega doma. V njem deluje Slovensko stalno gledališče, ki uspešno nadaljuje veliko gledališko tradicijo tržaških Slovencev in predstavlja enega izmed ključnih elementov tržaškega kulturnega življenja ter pravo posebnost na italijanski gledališki sceni.
12
Kulturni dom
13
Narodni Dom
Il Narodni dom venne costruito all'inizio del XX secolo come centro culturale, politico, economico principale degli Sloveni di Trieste. Dalla sua costruzione nel 1904 sino al 1920 fu il più grande simbolo della presenza slovena e slava nella città adriatica, che si incarnava in questo edificio moderno e riconoscibile. Al contempo era una spina nel fianco degli estremisti nazionalisti italiani a Trieste, fra i quali iniziava a prendere piede il fascismo; nel clima teso e instabile che dominava a Trieste nell’incerto periodo dopo la prima guerra divenne così bersaglio dell’intolleranza nazionalista. Il 13 luglio 1920 i fascisti attaccarono l’edificio, distruggendolo: il simbolo dello sviluppo sloveno a Trieste si trasformò così nel simbolo della sofferenza che i fascisti avrebbero provocato agli Sloveni qui residenti da quel momento in poi. Nei decenni successivi il Narodni dom conobbe diverse nuove fase, diventando infine sede della Scuola superiore per interpreti e traduttori dell’Università degli Studi di Trieste e venendo inserito nel 2001 nella legge di tutela degli Sloveni in Italia. Nel 2010 fu al centro degli avvenimenti in occasione della visita a Trieste dei presidenti di Italia, Croazia e Slovenia, che fra l’altro resero omaggio alla memoria di questo luogo; nel 2020 lo visitarono i presidenti di Italia e Slovenia, il cui ruolo fu decisivo nel processo, ancora in corso, tramite il quale il Narodni dom viene restituito agli Sloveni triestini.
13
Narodni Dom
Narodni dom je bil zgrajen na začetku 20. stoletja kot osrednji kulturni, gospodarski, politični center tržaških Slovencev. Od njegovega nastanka leta 1904 do leta 1920 je bil največji simbol slovenske in slovanske prisotnosti v jadranskem mestu, ki se je udejanjala preko te moderne, razpoznavne stavbe. Bil je istočasno trn v petih italijanskih skrajnih nacionalističnih krogov v Trstu, med katerimi se je že začenjal uveljavljati fašizem; v napetem in nestabilnem ozračju, ki je vladal v Trstu v negotovem obdobju po prvi svetovni vojni, je tako postal tarča nacionalistične nestrpnosti. 13. juljia 1920 so fašisti napadli stavbo in jo uničili: simbol slovenskega razvoja v Trstu se je tako spremenil v simbol trpljenja, ki so ga fašisti od takrat dalje povzročili tu živečim Slovencem. Narodni dom je v poznejših desetletjih doživel različna nova poglavja, na koncu pa postal sedež Visoke šole za prevajalce in tolmače Univerze v Trstu, leta 2001 pa je bil vključen v zaščitni zakon Slovencev v Italiji. Leta 2010 je bil v središču dogajanja ob obisku v Trstu predsednikov Italije, Hrvaške in Slovenije, ki so se med drugim poklonili spominu tega kraja; leta 2020 sta ga obiskala predsednika Italije in Slovenije, katerih vloga je bila odločilna pri procesu, ki še poteka, preko katerega bo Narodni dom povrnjen tržaškim Slovencem.
13
Narodni Dom
14
Biblioteca nazionale slovena e degli studi
La Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi (NŠK) è la principale biblioteca degli Sloveni in Italia. Venne fondata subito dopo la seconda guerra mondiale, nel 1947, negli anni in cui gli Sloveni del Litorale erano impegnati a rivitalizzare la propria vita culturale dopo il periodo dell'oppressione fascista. Fanno parte della Biblioteca la sede centrale a Trieste, la Biblioteca Damir Feigel a Gorizia, la sezione ragazzi e la sezione di storia ed etnografia. Per le sue sale di lettura sono passate numerose generazioni di alunni, studenti delle superiori e universitari, che hanno qui studiato e socializzato. La biblioteca è un grande tesoro culturale degli Sloveni in Italia e ha sviluppato nel corso degli anni molte collaborazioni con altre biblioteche in Italia e Slovenia. Il presente e il futuro della biblioteca sono legati ai tre edifici che furono bersaglio dell'intolleranza fascista e sono citati nella legge di tutela del 2001: il Narodni dom di via Filzi a Trieste, il Narodni dom di San Giovanni a Trieste e il Trgovski dom a Gorizia.
14
Narodna in študijska knjižnica
Narodna in študijska knjižnica (NŠK) je osrednja knjižnica Slovencev v Italiji. Ustanovljena je bila takoj po drugi svetovni vojni, leta 1947, v letih, ko so Slovenci na Primorskem ponovno obujali svoje kulturno delovanje po obdobju fašističnega zatiranja. Knjižnico sestavlja osrednji sedež v Trst, knjižnica Damirja Feigla v Gorici, mladinski oddelek in odsek za zgodovino in etnografijo. Po njenih čitalnicah so se zvrstile številne generacije učencev, dijakov in študentov, ki so tu študirali in socializirali. Knjižnica igra vlogo velikega kulturnega zaklada Slovencev v Italiji in je v teku desetletij vzpostavila številna sodelovanja z drugimi knjižnicami v Italiji in Sloveniji. Sedanjost in bodočnost knjižnice je vezana na vse tri stavbe, ki so bile tarča fašistične nestrpnosti in ki jih zaščitni zakon iz leta 2001 omenja: Narodni dom na ul. Filzi v Trstu, Narodni dom pri Sv. Ivanu pri Trstu ter Trgovski dom v Gorici.
14
National slovenian library
15
Stadio Primo maggio
Il Campo Primo Maggio è nato nei primi anni dopo la seconda guerra mondiale. Gli Sloveni dell’area triestina fecero subito ripartire dopo la guerra le proprie attività culturali, economiche e sportive. L’atletica svolgeva da questo punto di vista un ruolo molto importante, in particolare in occasione delle grandi manifestazioni per il Primo Maggio, alle quali partecipavano enormi masse di atleti, non solo sloveni. La forte mobilitazione politica che contraddistinse il secondo dopoguerra mostrò le sue conseguenze negative nel 1948: dopo il conflitto fra l’Unione Sovietica e la Jugoslavia ovvero il Cominform la sinistra a Trieste si divise fra i sostenitori di Stalin e di Tito. Il Campo Primo Maggio nacque in questo contesto come il principale centro sportivo e atletico degli Sloveni che sostenevano la Jugoslavia. La progressiva pacificazione politica consentì al Campo Primo Maggio di assumere nel corso degli anni un ruolo sempre maggiore per tutti gli Sloveni in Italia, confermandosi ancora oggi fra i luoghi più significativi per gli Sloveni che vivono in città e nelle sue immediate vicinanze.
15
Stadion Prvi Maj
Stadion Prvi Maj je nastal v prvih letih po drugi svetovni vojni. Slovenci na Tržaškem so po koncu vojne takoj oživeli svojo prosvetno, gospodarsko in športno dejavnost. Telovadba je iz tega vidika igrala zelo pomembno vlogo, predvsem ob velikih prvomajskih shodih, pri katerih so sodelovale ogromne množiče telovadcev, ne le slovenskih. Močna politična angažiranost, ki je zaznamovala drugo povojno obdobje, je pokazala svoje negativne posledice leta 1948: po sporu med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo oz. Informbiroju se je levica na tržaškem ločila med tiste, ki so podprli Stalina in tiste, ki so podprli Tita. Stadion Prvi Maj je nastal v tem kontekstu kot glavno športno in telovadno središče tistih Slovencev, ki so podpirali Jugoslavijo. Postopna politična pomiritev je omogočila, da je Stadion dobil v teku let vse večji pomen za vse Slovence v Italiji in sodi še danes med najpomembnejše kraje za Slovence, ki živijo v mestu in neposredni bližini mesta.
15
"1st of May" Stadium
Il Campo Primo Maggio è nato nei primi anni dopo la seconda guerra mondiale. Gli Sloveni dell’area triestina fecero subito ripartire dopo la guerra le proprie attività culturali, economiche e sportive. L’atletica svolgeva da questo punto di vista un ruolo molto importante, in particolare in occasione delle grandi manifestazioni per il Primo Maggio, alle quali partecipavano enormi masse di atleti, non solo sloveni. La forte mobilitazione politica che contraddistinse il secondo dopoguerra mostrò le sue conseguenze negative nel 1948: dopo il conflitto fra l’Unione Sovietica e la Jugoslavia ovvero il Cominform la sinistra a Trieste si divise fra i sostenitori di Stalin e di Tito. Il Campo Primo Maggio nacque in questo contesto come il principale centro sportivo e atletico degli Sloveni che sostenevano la Jugoslavia. La progressiva pacificazione politica consentì al Campo Primo Maggio di assumere nel corso degli anni un ruolo sempre maggiore per tutti gli Sloveni in Italia, confermandosi ancora oggi fra i luoghi più significativi per gli Sloveni che vivono in città e nelle sue immediate vicinanze.